LKS Charzykowy

  • zwiększ rozmiar czcionki
  • Default font size
  • zmniejsz czcionkę

Cennik za nocleg

Pokoje z łazienkami wspólnymi na korytarzu

1-2 doby 80zł/osoba

3 doby 70zł/osoba

4 doby 60zł/osoba

7 i więcej dób 50zł/osoba

Pokoje z oddzielnymi łazienkami ceny od 2 osób

1-2 doby 90zł/osoba

3 doby 80zł/osoba

4 doby 70zł/osoba

7 i więcej dób 60zł/osoba

przy jednej osobie +50%

Rezerwacja pod numerem tel. 668445153

Dla grup zorganizowanych (zawodników i trenerów) na czas trwania regat na jeziorze Charzykowskim 50 zł/ os

LKS Charzykowy - klub żeglarski, Chojnice

Regulamin przyznawania miejsc w porcie na sezon 2022 dla członków LKS Charzykowy z puli miejsc będących w dyspozycji klubu.

W oparciu o uchwałę Zarządu LKS Charzykowy numer 2/XII/2020 z dnia 5 grudnia 2020 roku oraz ustalenia z Zarządcą portu, Zarząd LKS Charzykowy zatwierdził następujący regulamin przyznawania miejsc w porcie:

1. Zarząd LKS Charzykowy będzie weryfikował wszystkie złożone wnioski przez członków klubu dotyczące miejsc pozostających w dyspozycji klubu.

2. Warunkiem koniecznym otrzymania miejsca w porcie jest złożenie wniosku na obowiązującym druku wraz z załącznikiem potwierdzającym własność jednostki /jachtu, motorówki/. Dokumentem potwierdzającym własność może być: umowa kupna- sprzedaży, f vat, rachunek lub oświadczenie o własności jednostki. Wniosek należy złożyć do dnia
31 stycznia 2022 roku w sekretariacie CHKŻ Chojnice /Zarządca portu/.

3. Członek klubu wnioskujący o miejsce w porcie musi mieć opłacone składki członkowskie do końca 2021 roku oraz opłacone składki co najmniej do połowy 2022 roku. Jakiekolwiek zaległości dyskwalifikują wniosek członka o miejsce w porcie z puli miejsc będących
w dyspozycji klubu.

4. Zarząd LKS Charzykowy w trakcie weryfikacji wniosku i decyzji o przyznaniu miejsca w porcie
z puli miejsc klubowych będzie brał pod uwagę następujące czynniki:

a. Zaangażowanie wnioskującego w prace społeczne na rzecz stowarzyszenia, szeroko rozumiane wspieranie klubu, zaangażowanie w działalność i życie klubu. Ocena
w tym punkcie 0-5 punktów. /ocena Zarządu na podstawie obserwacji zaangażowania członka w życie klubu/.

b. Przekazywanie na rzecz stowarzyszenia 1% podatku- premiowane będą te osoby wnioskujące, które przekazują 1% podatku. Ocena w tym punkcie 0-5 punktów.
/1 pkt- za 1 rok, 2 pkt za 2 lata, 5 pkt za 3 lata i więcej przekazywania 1% podatku/.

c. Przechowywanie jednostki na terenie klubu w okresie zimowym- premiowane będą
te osoby wnioskujące, które płacą za miejsce parkingowe i hangarowanie sprzętu. Ocena w tym punkcie 0-5 punktów. /1 pkt- za 1 rok, 2 pkt za 2 lata, 5 pkt za 3 lata
i więcej hangarowania sprzętu na terenie klubu/.

d. Kontynuacja dzierżawy miejsca w porcie- staż. Ocena w tym punkcie 0-3 punktów.
/1-pkt za 1 rok, 2 pkt- za 2 lata, 3 pkt za 3 lata i więcej wynajmowania miejsca
w porcie/.

5. Każdy wniosek będzie rozpatrywany i oceniany przez Zarząd indywidualnie i punktacja będzie wpisywana do tabeli oceny wniosku /zał. nr 1 do Regulaminu/.

6. O przyznaniu miejsca w porcie z puli miejsc będących w dyspozycji klubu będzie decydowała punktacja za ocenę wniosku. W przypadku remisu wynikającego z podliczonych punktów decydujących o przyznaniu miejsca w porcie, Zarząd podejmuje decyzję o przyznaniu miejsca w porcie wnioskodawcy, który ma dłuższy staż w klubie i jest /był/ bardziej zaangażowany
w życie klubu.

7. Miejsce w porcie przyznawane jest tylko na jeden sezon- na rok 2022.

8. Aktywnym członkom klubu Zarząd może przyznać bonifikatę w wysokości do 50% opłaty
za wynajem miejsca. Dla przyznania bonifikaty wymagane jest zdobycie min. 7 pkt przyznawanych na podstawie ust. 4 niniejszego regulaminu.

9. Lista zweryfikowanych wniosków, na podstawie, których Zarząd przyznał wnioskującym miejsca z puli miejsc klubowych będzie wywieszona na tablicy klubowej oraz przekazana
do Zarządcy portu do dnia 15 lutego 2022 roku.

10. Decyzja Zarządu jest ostateczna i nie ma od niej odwołania.

 

 

Za Zarząd LKS Charzykowy

Prezes Andrzej Dalecki

 

środa, 10 listopada 2021 17:32

Tabela oceny wniosku

Autor: Rafał Wełninski

Zał. 1 Tabela oceny wniosku

Imię i nazwisko

Potwierdzenie

własności

Składki

Zaangażowanie

1%

Zimowanie

jachtu

Staż
w porcie

pkt

Rabat

Decyzja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

Nazwa Regat: Puchar Burmistrza Chojnic

I wyścig klasy OPP gr. B zostanie rozegrany jako Memoriał Teresy Januszewskiej

Organizator: LKS Charzykowy, ul. Rybacka 8, 89-606 Charzykowy

Termin: 03-04.07.2021r.

Klasy: Optimist gr A i B, L’Equipe, 420.

1. PRZEPISY

1.1 Regaty rozegrane zostaną zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa Word Sailing, regulaminem PSKO 2021r. oraz zgodnie z przepisami
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19

1.2 Regaty w klasie Optimist grupa B są zaliczane do Pucharu Polski PSKO ze współczynnikiem 1,0.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA, WPISOWE

2.1 Regaty rozegrane zostaną w klasach Optimist A i B, L’equipe, 420

2.2 Zgłoszenia wstępnego należy dokonać drogą elektroniczną poprzez stronę internetową http://www.psko.pl/ do dnia 01.07.2021r.

2.3 Wpisowe do regat wynosi:

60zł dla zawodnika OPP A i B,

80zł dla załogi L’Equipe i 420

2.4 Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia wstępnego do dnia 01.07.2021r. skutkuje podwyższeniem wpisowego o 50%

3. ZGŁOSZENIE W MIEJSCU REGAT

3.1 Zgłoszenia finalnego w miejscu regat należy dokonać w biurze regat : LKS Charzykowy,
ul. Rybacka 8 w dniach:

02.07.2021r. w godz. 18.00 do 19.00

03.07.2021r. w godz. 8.00 do 9.30

3.2 Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie następujących

dokumentów:

· aktualne badania lekarskie (dotyczy tylko zawodników polskich)

· licencja sportowa zawodnika PZŻ

· ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR

· certyfikat pomiarowy zgłaszanego jachtu

· potwierdzenie opłaconych aktualnych składek PSKO

4. FORMAT I PROGRAM REGAT

4.1 Regaty rozgrywane będą w formacie serii wyścigów z podziałem na grupę A i B klasy Optimist, L’Equipe, 420. Trasa regat będzie podana w instrukcji żeglugi.

5. Program regat :

03.07.2021r.

8.00 do 9.30 zgłoszenia finalne do regat

03.07.2021r.

10.55 sygnał ostrzeżenia do pierwszego

wyścigu dnia

04.07.2021r.

09.55 sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia

04.07.2021r.

Żaden sygnał ostrzeżenia nie zostanie podany w dniu 09.05.2021 r po godz. 14.00

Zakończenie regat jest planowane ok godz.15.00

6. INSTRUKCJA ŻEGLUGI

6.1 Instrukcja żeglugi dostępna będzie po dokonaniu procedury zgłoszeniowej w biurze regat.

6.2 Planuje się rozegranie 7 wyścigów.

7. MIEJSCE REGAT, OFICJALNA TABLICA OGŁOSZEŃ

7.1 Oficjalna tablica ogłoszeń znajduje się na terenie LKS Charzykowy .

7.2 Regaty rozegrane zostaną na akwenie jeziora Charzykowskiego, akwen w Charzykowach.

8. TRASA REGAT

Trasa regat zostanie podana w Instrukcji Żeglugi.

9. PRAWA DO WIZERUNKU

Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

10. NAGRODY.

Zgodnie z regulaminem nagród, który będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń LKS Charzykowy

11. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

11.1 Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność.

11.2 Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht, wynikającą z udziału w regatach.

12. DANE KONTAKTOWE.

Grzegorz Grabowski, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 601 807 477

13. Zakwaterowanie

LKS Charzykowy

CHKŻ Chojnice,

Ośrodek Wczasowy Rejs Charzykowy,

 

Charzykowy, dnia 9 czerwca 2021

 

 

 

 

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Sprawozdawczym członków Ludowego Klubu Sportowego Charzykowy

 

 

 

Zarząd Klubu LKS Charzykowy, zaprasza członków klubu na zebranie sprawozdawcze w dniu
25 czerwca 2021 roku o godzinie 17.00 w siedzibie klubu.

 

Porządek zebrania:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta.

3. Przedstawienie sprawozdań z działalności Zarządu za 2020 rok.

4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

5. Głosowanie nad sprawozdaniami.

6. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdań za 2020 rok.

7. Wolne wnioski, sprawy bieżące.

8. Zamknięcie zebrania.

 

Przypomina się wszystkim członom klubu o obowiązku opłacenia składek. Każdy członek klubu powinien mieć opłacone składki na bieżąco.

 

Za Zarząd Klubu

Prezes Zarządu

 

Andrzej Dalecki

 

Zarząd LKS Charzykowy
Zwołuje na dzień
2 października 2020 r. godz 17:00
Walne Zebranie Sprawozdawcze członków LKS Charzykowy

Z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad

2. Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad

3. Przedstawienie sprawozdań z działalności klubu za rok 2019

4. Sprawozdanie komisji rewizyjnej

5. Głosowanie nad sprawozdaniami

6. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania za rok 2019

7. Omówienie spraw bieżących , wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad

 

Zebranie odbędzie się w siedzibie Klubu (Charzykowy ul. Rybacka 8 sala LGR Morenka)

Zarząd LKS Charzykowy

piątek, 10 lipca 2020 13:52

Walne Zebranie

Autor: Makler

Uwaga członkowie klubu, na dzień 24.07.2020 zwołuje się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze (uzupełniające) członków LKS Charzykowy.

Więcej informacji w załączniku.

 

piątek, 19 czerwca 2020 18:08

Walne Zgromadzenie

Autor: Makler

Uwaga członkowie 3,07 klubu zwołuję się walne zgromadzenie sprawozdawczo wyborcze członków klubu godz. 19:00 świetlica klubowa (Świetlica LGR morenka)

Strona 2 z 29

Żeglarski Ludowy Klub Sportowy Charzykowy 2011.